Adli Bilimler Hizmetleri

Fordefence bünyesinde çeşitli adli bilimler konusunda detaylı uzman görüşleri hazırlanarak hukuki süreçlere teknik katkılar sağlanmaktadır..

İmza & Belge ve Grafoloji İncelemeleri

Adli vakalarda sıkça karşılaşılan olaylarından biri olan belgede sahtecilik: çek, senet, bono, abonelik sözleşmesi, protokoller, vekâletnameler, nüfus cüzdanı, ehliyet, satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri olabileceği gibi; mektup, el yazısı gibi unsurlarda delil niteliği taşıdığından belge üstünde yapılan değişikliler, ilaveler, tahrifatlar ve belgenin orijinal olması önem arz etmektedir.

Resmî belge niteliği taşıdığından dolayı bu belgeler kişilerin rant elde etmesi veya başka bir şahsı mağdur konuma düşürme amaçlı en sık karşılaştığımız sahtecilik olaylarındandır. Adli belge, senet olabileceği gibi mektup, el yazısı (grafoloji) gibi unsurlarda delil niteliği taşıdığından üstünde yapılan değişikliler, ilaveler, tahrifatlar ve orijinalliği önemlidir.

Adli belge incelemede bilgisayar yazılımları, kimyevi malzemeler, harici donanım araçları ile birlikte şahısların el yazılarının mukayese edilmesi gerekir. Verilen bilirkişi raporunun delil niteliği taşıyabilmesi için alanında uzman ve tecrübeli kişiler tarafından belgeye zarar vermeyecek şekilde incelenmesi çok önemli bir husustur.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında imza, belge ve grafoloji incelemeleri ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

İmza & belge ve grafoloji incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • El yazısı (grafoloji) incelemeleri
 • İmza incelemeleri (imza karşılaştırma, imzanın başka bir evraka transferinin tespit edilmesi)
 • Belge incelemeleri (çek, senet, pasaport, sürücü belgesi, kimlik belgesi, motorlu araç belgesi, vb.)
 • Tahrifat incelemesi, (belgeler üzerinde silinti, kazıntı, ilave ve fotoğraf değişikliği, vb.)
 • Kalem baskı (fulaj) izi incelemeleri
 • Mürekkep incelemeleri
 • Mühür incelemeleri
 • Kaşe izi incelemeleri
 • Makine yazısı incelemeleri (daktilo, elektrikli ve elektronik yazıcılar, bilgisayar yazıcıları)
 • Banknot incelemeleri (TL, USD, EURO)
 • Yanmış ve üzeri karalanmış belge ve fotoğraflar üzerinde incelemeler

Trafik İncelemeleri

Trafik kazasının meydana geliş aşamasından, delillerin toplanması ile hazırlık soruşturmasına ve yargılama safhası olan kovuşturma aşamasına kadar tüm süreçlerde gerekli delillerin toplanarak, bilimsel analizler ve raporlama ile yargı makamlarına sunulması yargılamanın seyrine etki göstermektedir. Bu sebeple her türlü maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında bilimsel gerçekler doğrultusunda hazırlanmış uzman görüşleri büyük önem arz etmektedir. Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında trafik ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Trafik incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Kusur oranı belirleme
 • Hasar onarım bedeli hesaplama
 • Pert hesaplama
 • Değer düşümü hesaplama
 • Tamir süresi belirleme
 • Oluş şekillerine göre trafik kazası türlerinin irdelenmesi
 • Kavşak kazaları incelemeleri
 • Motosiklet ve benzeri araç kazaları
 • Büyük araç (kamyon, çekici, otobüs gibi) kazaları
 • Kaza mahallindeki iz ve deliller ile bu delillerin tespiti
 • Trafik kazası tespit tutanağının analiz edilmesi
 • Kaza yerini fotoğraflama ve ölçümleme
 • 3 boyutlu canlandırma ve kroki çizimi

Yangın İncelemeleri

Can ve mal kayıplarının meydana geldiği yangınların araştırılması ve raporlanması bir uzmanlık dalıdır. Yangınların çıkış sebeplerinin ve nedenlerinin uzman kişilerce tespit edilmesi, yangındaki kusur dağılımlarının hesaplanması, hasar tespit raporunun oluşturulması, sigortadan alınabilecek tazminatların hesaplanması, yangın mahallinin incelenmesi ve olay yerinden kanıt toplama ve analiz işlemleri yangından hemen veya belli bir süre sonra, belli bir sistem ve metot dahilinde, sebep sonuç ilişkisi ve yangının kimyasına da bağlı kalarak yapılmalıdır. Yangın bilirkişiliği metodik olarak yangın sebebini araştıran bir bilim dalıdır. Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında yangın ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Trafik incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Yangın olaylarında kusur dağılımı
 • Yangın hasar tespit raporu hazırlanması
 • Yangın kaynağı ve nedeni tespit raporu
 • Yangın nedeniyle tazminat hesaplanması
 • Yangın olay yeri incelemesi
 • Yangın sonrası kanıt toplama ve analiz

Adli Kimya İncelemeleri

Kriminalistiğin en önemli dallarından biri olan adli kimya; bir suç ile ilgili olan mikro veya makro düzeydeki bulguları, esas olarak kimya, yardımcı olarak da fizik, biyoloji, jeoloji gibi pozitif bilimlerin temellerine dayalı laboratuvar analizleri ve incelemeleri ile tanımlayarak bu bulguların suç ile ilgisini belirleyen ve suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunan bir bilim dalıdır.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında adli kimya incelemeleri ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Adli kimya alanında fonksiyonu olan kurumlardan en önemlisi adli kimya laboratuvarlarıdır. Bu laboratuvarlarda başlıca üç temel soruya yanıt aranır:

 • Bu nedir?
 • Bununla şu ya da şunlar arasında ilişki var mıdır?
 • Bunda, şu nesne veya nitelik var mıdır?

Bu sorulara yanıt aranırken de genellikle kimyasal yapıyı aydınlatmaya yönelik analiz ve inceleme teknikleri kullanılır.

Adli kimya incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Suistimal edilen (uyuşturucu) maddeler: Uyuşturucu olduğu şüphesiyle ele geçirilen maddelerin tanımlanarak uyuşturucu olup olmadıklarının ve saflık oranlarının belirlenmesi, talep olduğunda farklı yerlerde ele geçirilen aynı tür uyuşturucular arasında ayrıntılı analizler yoluyla ilişkilendirme yapılması.
 • Patlayıcı maddeler: Patlama olaylarında olay yerinden elde edilen bulgularda yapılan analiz ve incelemelerle kullanılan patlayıcı maddenin belirlenmesi; Farklı olaylarda ele geçen çeşitli fiziksel bomba unsurlarının (kablo, kapsül metali, plastik malzemeler, yapıştırıcı, vb.) aralarında ilişki olup olmadığını belirlemeye yönelik analiz ve incelemeler; patlamadan, orijinal halde ele geçirilen patlayıcı maddelerin tanımlanması, ayrıntılı analizler yoluyla kökeninin belirlenmesi.
 • Atış artıkları: Ateşli silahlarla işlenen suçlarda, şüphelilerin ellerinden ve giysilerinden alınan svaplarda atış artığı olup olmadığının belirlenmesi ve çeşitli cisimler üzerindeki atış artıkları dağılımının incelenmesi yoluyla atış uzaklığının belirlenmesi.
 • Boyalar ve mürekkepler: Çeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, yasa dışı pankart asma, vb.), olay yerinden elde edilen boya numuneleri ile şüpheli şahıs, araç ve yerlerden elde edilen boya numunelerinin analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi; çeşitli sahtecilik olaylarında yazı mürekkeplerinin, kalem mürekkeplerinin, vb. karşılaştırılması.
 • Kumaş ve lifler: Çeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, yasa dışı pankart asma, cinayet, vb.), olay yerinden elde edilen lifler/kumaş parçaları ile şüpheli şahıs, araç ve yerlerden elde edilen lifler/kumaş parçalarının analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi.
 • Toksik maddeler: Çeşitli olaylarda, orijinal haldeki veya gıda maddeleri vb. ortamlara karıştırılmış halde bulunan toksik maddelerin analizler yoluyla tanımlanması, kanda alkol analizi.
 • Yangın ve kundaklama olaylarına ilişkin analiz ve incelemeler: Şüpheli yangın olaylarında olay yerinden elde edilen bulgularda yangın hızlandırıcısı bir madde (petrol türevli maddeler, alkol, tiner, vb.) olup olmadığının belirlenmesi.
 • Cam analiz ve incelemeleri: Çeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, cinayet, vb.), olay yerinden elde edilen cam parçaları ile şüpheli şahıs, araç veya yerlerden elde edilen cam parçalarının analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi.
 • Metal, toprak, plastik malzeme, yapıştırıcı, vb. analiz ve incelenmeleri: Çeşitli olayların aydınlatılmasına katkısı olabileceği düşünülen metal, toprak, plastik malzemeler, yapıştırıcılar, vb. maddelerin analiz ve incelemeler yoluyla tanımlanması veya ilişkilendirilmesi.
 • Bilinmeyen madde analizleri: Çeşitli olaylarda ele geçen şüpheli, bilinmeyen maddelerin analizlenerek tanımlanması.

Adli Biyoloji İncelemeleri

Olay yerinde bulunan biyolojik örnekler, çoğu zaman olayın tüm aşamalarının aydınlatılmasında ve suçlu veya suçluların identifikasyonunda en güçlü delillerden biridir. Olayın gerçekleştiği yerdeki vücut sıvılarının yerinin saptanması ve sonrasında orijininin belirlenmesi için adli laboratuvarların rutin analizlerinde temeli mikroskobik, kimyasal, immünolojik ve spektroskopik yöntemlere dayalı olan bazı tarama ve doğrulama testleri uygulanmaktadır. Sonraki aşama ise gerekli görülen biyolojik deliller üzerinde kimliklendirme için DNA analizidir. Tarama ve doğrulama testlerinin en önemli avantajı delilin yerinin belirlenmesinin yanında, delil niteliği taşımayan örneklerin eliminasyonu sağlanarak gereksiz DNA analizi yapılmasının önüne geçilmesi ve böylece zaman kaybının ve ekonomik kayıpların önlenmesidir. Olay yeri inceleme uzmanlarının, adli biyoloji laboratuvarı çalışanlarının ve çeşitli dava dosyalarında bu tür deliller ile ilgili laboratuvar sonuçlarını yorumlayan adli tıp uzmanlarının biyolojik delillerle ilgili bilgilerinin yeterli düzeyde olması önemlidir.

DNA inceleme ile kimlik tespiti ve nesep tayini tüm dünyada ve ülkemizde başarı ile yapılabilmektedir. Bu amaçla yapılan DNA analizi sonuçları mahkemelerde delil olarak kullanılmaktadır. Ancak DNA analizi için örneklerin suç mahallinden doğru bir şekilde toplanması gerekir. Çünkü şüpheli şahıs ya da olayın mağdurundan alınan biyolojik örneklerin olay yeri örnekleri ile karşılaştırılır. Sonuçta şüpheli şahsın gerçekten olayla ilgisi olup olmadığı bu analizle açığa çıkartılabilir.

Olay yerinden, biyolojik örneklerin toplanması, toplanan bu örneklerin saklanması ve laboratuvara gönderilmesi sırasında yapılan hatalar DNA analiz sonuçlarını da olumsuz yönde etkiler. Bu sürecin doğru yönetilmesi gerekir. Bu sürecin doğru yönetilmemesi adaletin gecikmesine neden olmaktadır.

Babalık tayini özel durumlarda araştırılması gereken bir durum olabilmektedir. Bu durumlar aşağıda özetlenmiştir.

 • Evlilik içi doğan bir çocuğun gerçek babasının tespiti
 • Boşanmış ya da dul bir kadının doğurduğu çocuğun babasının tespiti
 • Bekar bir kadının çocuğunun babasını belirlemek için babalık incelemesi (nesep tayini) yapılabilir

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında adli biyoloji ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Adli biyoloji incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Kan ve vücut sıvılarına ait serolojik analiz sonuçlarının yorumlanması
 • DNA profillerinin yorumlanarak referans örneklerle mukayese edilmesi
 • mtDNA sonuçları değerlendirilerek anne soyundan gelen akrabalık ilişkilerinin yorumlanması
 • Serolojik analizler ve leke orjin belirlemeleri
 • Elekrtoforetik analizler
 • Genetik analizler - DNA çalışmaları
 • PCR, STR, SNP,Mitokondriyal DNA ve Chip teknolojileri

Muhasebe, Bankacılık ve Finans İncelemeleri

Kuruluşların hem iç bünyesinde hem de dış kuruluşlar ile yapılan işlerde çeşitli şekillerde yapılan muhasebe hileleri büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıpların önlenebilmesi muhasebenin kapsamının genişlemesine neden olmuş ve “adli muhasebe” mesleğinin doğmasına sebebiyet vermiştir. Küreselleşme ile birlikte adli muhasebe uygulamalarına ihtiyaç daha da artmaktadır. Dünyada yaşanan birçok finansal skandallarla birlikte hilelerin önlenmesi ve tespiti artık önemli hale gelmiştir. Yetersiz kalan muhasebe denetimi sonucu adli muhasebe uygulamaları ihtiyaç haline gelmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da uygulanmakta olan adli muhasebe hizmetleri, mali anlaşmazlıklar içeren adli konularda muhasebe, denetim ve analitik incelemelerden yararlanarak mahkemelere ve avukatlara destek sağlamaktadır. Adli muhasebecilik, gelişmiş ülkelerde yaygın uygulama alanı bulmaktadır. Adli uyuşmazlıklarda, muhasebeden, denetlemeden ve araştırma yeteneklerinden faydalanmayı ifade eder. Adli muhasebe uygulamalarıyla davalara destek verme, işletmelerde hilelerin tespiti ve ortaya çıkarılması, uzman tanıklık hizmetleri verilmektedir. Adli muhasebe uygulamalarında birçok farklı bilim ve disiplinden yararlanılarak mahkemeye intikal etmiş konuların çözümü aranmaktadır.

Adli muhasebe denetim, muhasebe ve hukuk kavramlarının ve tekniklerinin araştırma kapsamında kullanıldığı finansal ve sosyal anlaşmazlıkların çözümlendiği bir hizmettir.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında adli muhasebe ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Muhasebe, bankacılık ve finans incelemeleri esnasında cevapları aranan teknik sorular;

 • Hile ve suistimal neden meydana geldi? Eksik veya hatalı olan neydi?
 • Toplam maddi zarar ne kadar?
 • Para veya ilgili varlık nerede? Geri alınabilir mi?
 • Kim(ler) sorumlu?
 • Atılması gereken adımlar nelerdir?
 • Hangi kontroller çalışmadı?

Fikri ve Sınai Haklar İncelemeleri

Fikri mülkiyet davaları, ihtisaslaşma gerektiren özel bir alan olup, uygulamada da ihtisas mahkemelerinin kurulmasına yol açmıştır. 5846 sayılı yasa uyarınca eser hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan marka, patent ve tasarım uyuşmazlıklarında bilirkişi incelemesine sıklıkla başvurulmaktadır.

Bilirkişilik müessesesi, mahkemece verilecek kararlarda son derece önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Hukukumuzda yeni sayılabilecek sınai mülkiyet hakları konularında birbirinin sınırları içine girebilen özellikler mevcuttur. Bu nedenle teknik konudaki incelemeler dikkatle yapılmalıdır.

Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında fikri ve sınai haklar ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

Fikri ve sınai haklar incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Tescilli ses, müzik, resim, fotoğraf, video, çizim, animasyon, vb. materyallerinin tespiti ve karşılaştırılması
 • Bilgisayar oyunlarında kullanılan materyallerin tespiti ve karşılaştırılması
 • Bilgisayar yazılım, tasarım kaynak kodu ve veri tabanı incelemeleri ve karşılaştırılması
 • Fikri ve sınai haklar çerçevesindeki tüm eserlerin ve ürünlerin izinsiz kullanılıp kullanılmadığının tespiti
 • Benzerlik oranı tespitleri

İş Sağlığı ve Güvenliği İncelemeleri

Hukuk camiasının uzman görüşlerine en çok ihtiyaç duyduğu konuların başına iş sağlığı ve güvenliği incelemeleri gelmektedir. Yaşanan iş kazalarında kazanın oluş şekli ve kusur dağılımı büyük önem arz etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği davalarında hiçbir hakkın kaybolmaması için teknik çalışmalar titizlikle yürütülmeli, tüm ihtimaller ve kanıtlar tek tek ele alınmalıdır. Fordefence bünyesinde HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı uzman görüşleri (mütalaası) hazırlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği incelemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar;

 • Meydana gelen olayın teknik olarak incelenmesi
 • Kaza oluşum süreçlerin belirlenmesi
 • Kaza oluşumunda güvensiz koşulların etkileri
 • Kaza oluşumunda güvensiz davranışların etkileri
 • Kaza oluşumunda iş yeri ikliminin etkileri
 • Kaza tarihine göre mevzuatın belirlenmesi
 • İş kazasına sebep olan cihaz, makine ve teçhizatların teknik olarak incelenmesi
 • Meydana gelen kazalarda kusur oranlarının ve dağılımının belirlenmesi
 • Varsa aynı kaza ile ilgili açılmış olan diğer dava dosyalarının incelenmesi
 • Benzer kaza dosyalarının incelenmesi ve sunulması
İş Talebi